Polityka prywatności

*Wyjątek z Regulaminu

 

§7. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie http://funforyou.mobi/PL/support/terms.
 3. W związku ze świadczenie usługi Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych Numer Użytkownika, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Dostawca nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego Numeru.
 4. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) Dostawca informuje, iż w ramach Serwisów on korzystaje z technologii plików tzw. „cookies"w celu zwiększenia korzyści Użytkowników płynących z korzystania ze strony internetowej Uslugi. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które Dostawca przesyła na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki sieci Web w celu umożliwienia systemom rozpoznania przeglądarki Użytkownika i udostępnienia odpowiednich funkcji. Pliki cookie same w sobie nie ujawniają Dostawcy adresu e-mail Użytkownika ani jego danych osobistych, jeśli Użytkownik nie wyrazi na to zgody, na przykład poprzez zarejestrowanie się w stronie internetowej Uslugi. Jednak z chwilą, gdy Użytkownik zostanie klientem i poda swoje dane osobowe, dane te mogą zostać połączone z informacjami przechowywanymi w pliku cookie. Dostawca używa plików cookie, aby zapoznać się ze sposobem korzystaniem ze strony internetowej Uslugi, co służy udoskonaleniu jej treści oraz Usługi. Dostawca może na przykład używać plików cookie do personalizowania korzystania, do celów statystycznych ( gogle analitics), a także dla podawania Użytkownikom danych pogodowych z portalu wundergroud.com, ze stron sieci Web lub stron WAP (np. do rozpoznawania użytkowników ponownie odwiedzających Witrynę). Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę, tak aby odrzucała pliki cookie Dostawcy lub innej strony sieci Web lub strony WAP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc w przeglądarce. Do pewnych obszarów Witryn Dostawcy można jednak uzyskać dostęp, wyłącznie używając plików cookie lub innych podobnych funkcji. W związku z tym Użytkownik powinien mieć świadomość, że wyłączenie plików cookie lub podobnych funkcji może uniemożliwić dostęp do niektórych treści.

 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany wchodzą w życie z w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Usługi. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę jeżeli nie akceptuje dokonanych zmian.
 6. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm ). Dostawca może korzystać z pomocy innych kontrahentów w prowadzeniu działalności, dostarczaniu Usługi oraz zarządzaniu działaniami w imieniu Dostawcy, np. autoryzacji transakcji rachunków telefonicznych, a także może współdzielić dane Użytkownika z podanymi kontrahentami w tych ograniczonych celach. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Dostawcę danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawce uniemożliwia realizację Usług. Administratorem danych osobowych jest Dostawca (adres do korespondencji: IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: [info.pl@funforyou.mobi umieszczając w treści żądanie wraz z Numerem Użytkownika. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres Dostawcy.

  Dostawa wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia.

  • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

  Pliki te można usunąć poprzez stosowne ustawienia parametrów wyszukiwarek internetowych wskazywane przez ich producentów:

  1) dla wyszukiwarki Internet explorer znajdują się one na stronie: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl.

  2) Dla wyszukiwarki Mozilla Firefox znajdują się one na stronie: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  3) Dla wyszukiwarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

  4) Dla wyszukiwarki Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

  5) W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.

 7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 oraz 20 ust. 1 pkt 3 UŚUDE Dostawa informuje, iż danymi gromadzonymi przez Dostawcę i przekazywanymi są następujące dane: numery telefonów Użytkowników, podany przez danego Użytkownika Kod zapewniający dostęp do Usługi, a także identyfikator sesji („session ID”) powiązany z numerem telefonu Użytkownika, informacje dotyczące logowania do Usługi („log file information”), w tym IP, krótkie pliki systemowe mające na celu dostosowanie Strony Usługi do indywidualnych preferencji Użytkownika (tzw. „identifiers”), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki typu Cookie. Korzystając z Witryny oraz Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz wykorzystanie przez Dostawcę podanych informacji w w/w zakresie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, nie powinien korzystać z Usługi, ani Witryny.

 

Załącznik nr 1

 

Nazwa Usługi

Komenda aktywująca Usługę

Numer specjalny dla celów zamawiania i deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

Koszt jednostkowy

Koszt miesięczny

Funforyou

ZALADUJ

60519

STOP ZALADUJ

3 razy w tygodniu: wtorek, czwartek i piątek o godzinie 14:00

5zł (6,15zł z VAT) za otrzymaną wiadomość SMS

79,95 zł brutto.

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PO ZAWARCIU UMOWY

główne cechy świadczenia

Na mocy zawartej umowy Dostawca świadczy usługę subskrypcyjną dostarczaną w formie cyfrowej, która umożliwia dostęp do różnorodnych treści do pobrania na telefon komórkowy: aplikacje, gry, filmy, muzyka, tapety i inne.

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Spółka pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT, adres do korespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT, Amsterdamie, Holandia, zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401.

Adres, pod którym można składać reklamacje

E-mail: info.pl@funforyou.mobi, adres pocztowy Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia.

łączna cena brutto za usługę

5zł (6,15zł z VAT) za otrzymaną wiadomość SMS MT. Koszt miesięczny79,95 zł brutto.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

nie dotyczy.

Sposób i termin zapłaty

Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy operatorem i użytkownikiem.

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

świadczenie spełniane jest przez Dostawcę niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez udostępnienie możliwości pobierania treści cyfrowych w oraz utrzymanie dostępu do tego programu przez czas trwania umowy.

 

Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do konsumenta o uzupełnienie ww. danych. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem) dni roboczych.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

nie dotyczy

Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

nie dotyczy

Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Dostawca zobowiązana jest do dostarczania treści cyfrowych bez wad.

Istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Dostawca nie udziela dodatkowych gwarancji.

Kodeksie dobrych praktyk

Do usługi nie maja zastosowania zasady wynikające z kodeksu dobrych praktyk.

czasie trwania umowy

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Nie dotyczy.

Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Dostawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzieleni gwarancji.

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środki ich ochrony

 

Mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

W celu korzystania ze stron internetowych usługi, konsument powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymagania techniczne.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Nie dotyczy.